Skip to content

Lista e pjesmarrësve të Tregut Balancues

Lista e pjesmarrësve të Tregut Balancues

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 31.03.2021) – Shqip

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 31.03.2021) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 17.03.2021) – Shqip

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 17.03.2021) – English

*Eshte shtuar subjekti:  “Energy Supply-AL Shpk” pasi rezulton me statusin Aktiv si Pale Pergjegjese Balancuese i Tregut Shqiptar te Energjise Balancuese.

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 17.03.2021) – Shqip

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 17.03.2021) – English

*Shenim: Eshte hequr subjekti:  “Grid Energy Shpk” pasi rezulton me statusin Pezulluar si Pale Pergjegjese Balancuese i Tregut Shqiptar te Energjise Balancuese.

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 12.03.2021) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 12.03.2021) – Shqip

 
*Shenim: Eshte hequr subjekti:  “Energy Supply-AL Shpk” pasi rezulton me statusin Pezulluar si Pjesmarres ne “Tregun e Energjise Elektrike” nga Operratori I Tregut.

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 02.02.2021)

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 02.02.2021)

*Eshte hequr subjekti:  “Energija D.O.O Veternik” pasi rezulton me statusin Pezulluar si Pale Pergjegjese Balancuese i Tregut Shqiptar te Energjise Balancuese.

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 31.12.2020) – Shqip

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 31.12.2020) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 08.11.2020) – Shqip 

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 08.11.2020) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 10.06.2020) – Shqip 

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 10.06.2020) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 26.05.2020) – Shqip

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 26.05.2020) – English

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 29.04.2020)

List of Energy Balancing Market Participants (dt. 29.04.2020)

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 27.04.2020)

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 28.01.2020)

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt. 11.12.2019)

Lista e Pjesemarresve te Tregut te Energjise Balancuese (dt 09.08.2019)