Skip to content

Njoftim Rezultati 14.05.2020

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati 14.05.2020

May 14, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Të nderuar,

Siç jeni në dijeni, sot në datë 14.05.2020 u zhvillua procedurat e blerjes së energjisë për mbulimin e Humbjeve në rrjetin e Transmetimit për datat 18-24 Maj 2020, profili Orar e cila do te ripërsëritet pasi nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit   të  të gjithe sasisë së kërkuar nga ana e OST sh.a bazuar në  nenit 12 Kriteret për vlerësimin e ofertave, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016: “Platforma e IT online per prokurimin/blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve apo energjinë që ka vendosur Detyrimi i Shërbimit Publik (PSO) për blerësin duhet të vlerësojë ofertat e ardhura në mënyrë automatike me kohën e hapjes/mbylljes bazuar vetëm në cmimin për MWh. Platforma e IT duhet të zgjedhë të gjitha ofertat për të minimizuar kostot për cdo proces prokurimi duke bërë fitues ato oferta të cilat grumbullohen sipas rezultatit më të ulët të përgjithshëm për procesin. Në rastin kur ofertat kanë të njëjtën sasi dhe cmim duhet të aplikohet parimi i pari që vjen i pari shërbehet (first-come-first serve)”

 

Ju faleminderit e punë të mbarë!

 

Dear all,

 

The procurement procedure for 18-24 May 2020 which will be repeated as it is not valid due to non-fulfillment of the entire amount requested by OST sh.a, in accordance with Article 12 Bid evaluation criteria, of ERE Decision no. 103, date 23.06.2016: “The online IT platform for procurement / purchase of electricity to cover losses or energy set by the Public Service Liability (PSO) for the buyer must evaluate the offers received automatically with the opening / closing time based only on the price for MWh. The IT platform should select all bids to minimize costs for each procurement process by making successful those bids which are collected according to the lowest overall score for the process. In case the offers have the same amount and price, the first principle that comes first should be applied (first-come-first serve)”

 

 

Best Regards

Rezults 18-24.05.2020

Details

Date:
May 14, 2020
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category: