Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

January 19

Të nderuar,

Në datë 20/01/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  2431 Janar 2022, profili Orar konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

24-31 Janar 2022; profili Orar Tender numer 12/2022:

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

Kerkesa per energji Profili Orare 24-31 Janar 2022

 

 

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 20/01/2022, OST sh.a, will hold the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  24 – 31 January 2022, Hourly Profile in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

24 – 31 January 2022; Hourly Profile ,Tender number 12/2022:

  1.    1. The bid must include the whole procurement period.
  2.    2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
  3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender at its sole discretion.

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
January 19
Event Category: