Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 05-16 Shkurt 2020.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 05-16 Shkurt 2020.

February 3, 2020

Në datë 03/02/2020, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 05-16 Shkurt 2020 profili Peak (Flat), konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

kerkesa per energji_humbje_Request for 05-16 Feb 2020 (PeakFlat) sq
Theksojmë se në procedurën:

05-16 Shkurt 2020– Profili Peak (Flat)

1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 05-16 Shkurt 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

2. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin PEAK (Flat), sqarojmë se oferta duhet të përmbajë të njëjtën sasi për të gjithë periudhën e prokurimit si dhe të njëjtin çmim, pra një Bid duhet të përmbajë një sasi në MW të pandryshueshme si dhe një çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator for the period 05-16 February 2020.

 

On 03/02/2020, OST sh.a, will hold the procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 05-16 February 2020 Profile Peak (Flat), in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

We inform you that for the procedure:

05-16 February 2020 – Profile Peak (Flat):

1. The bid must include the whole procurement period from 05-16 February 2020.

2. As OST sh.a. Demand is a PEAK (Flat) profile, please notice that the bid must contain an amount of unchanged MW and the same price for the entire procurement period, otherwise the bid will be disqualified.

Please find attached the amount and the time period. For any further question, please contact us again.
Thank you!

Details

Date:
February 3, 2020
Event Category: