Skip to content

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

May 30, 2022

Në datë 31/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 01 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 01 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

01 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 145/2022:

 1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 01 Qershor 2022. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

01 Qershor 2022; profili Orar, Tender numer 146/2022:

 1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.  Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 Oraret e zhvillimit janë si më poshtë:

– Data dhe Orari i pranimit të ofertave 08:00.

–Data dhe Orari i mbylljes se pranimit te ofertave   08:50.

–Vlerësimi I tenderit nga platforma   08:55.

–Publikimi I rezultateve paraprake të tenderit   09:00

–Publikimi I rezultateve perfundimtare   09:10

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

Kerkesa per energji 01 Qershor 2022 Orar .

Kerkesa per energji 01 Qershor 2022 Band .

Dear all,

On 31/05/2022, OST sh.a. will hold two procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 01 June 2022 Profile Band and for 01 June 2022 Hourly Profile, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

01 June 2022 Profile Band,Tender number 145/2022:

 1. The bid must include the whole procurement period from 01 June 2022.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
 3. OST sh.a. Reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

01 June 2022 Hourly Profile,Tender number 146/2022:

 1. The bid must include the whole procurement period.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
 3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

  Schedule for the tender process are as below:


– Open Entering of Tender Bids 08:00 am).

– Close Entering of Tender Bids 08:50 am).

– Automatically evaluate tender 08:55 am).

– Automatically publish tender results 09:00 am).

– Publication of final results 09:10 am)

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
May 30, 2022
Event Category: