Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 21/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 22 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 22 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 22 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 187/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 22/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 23 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 23 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 23 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 189/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 23/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 24 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 24 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 24 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 191/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 24/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 25 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 25 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 25 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 195/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 25/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 26-27 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 26-27 Qershor, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 26-27 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 197/2022: Se nuk […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 27/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 28 Qershor 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   28 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 200/2022:   Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 28/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 29 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 29 Qershor 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 29 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 202/2022: […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 29/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 30 Qershor 2022, profili Band dhe për periudhën 30 Qershor 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 30 Qershor 2022; profili Band, Tender numer 204/2022: […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 30/06/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 01 Korrik 2022, profili Band dhe për periudhën 01 Korrik 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 01 Korrik 2022; profili Band, Tender numer 206/2022: […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 01/07/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 02 Korrik 2022, profili Band dhe për periudhën 02 Korrik 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 02 Korrik 2022; profili Band, Tender numer 208/2022: […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 02/07/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 03-04 Korrik 2022, profili Band dhe për periudhën 03-04 Korrik 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 03-04 Korrik 2022; profili Band, Tender numer 212/2022: […]