Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

Persa me siper procedura do te perseritet në datë 11/04/2022, ku do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 12-17 Prill 2022,  profili Band, […]