Skip to content

Archives: Events

Te nderuar,   Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.    Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të […]