Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Të Nderuar, Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.83/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha dhe subjekti GEN-I Tirana Sh.p.k. Duke qënë se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 26/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 27 Prill 2022, profili Band dhe për datën 27 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   27 Prill 2022; profili Band, Tender numer 85/2022:   Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 26/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 27 Prill 2022, profili Band dhe për datën 27 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 27 Prill 2022; profili Band, Tender numer 85/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 27/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 28 Prill 2022, profili Band dhe për datën 28 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 28 Prill 2022; profili Band, Tender numer 87/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 27/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 28 Prill 2022, profili Band dhe për datën 28 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 28 Prill 2022; profili Band, Tender numer 87/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 28/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 29 Prill 2022, profili Band dhe për datën 29 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 29 Prill 2022; profili Band, Tender numer 89/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 28/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 29 Prill 2022, profili Band dhe për datën 29 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 29 Prill 2022; profili Band, Tender numer 89/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 29/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 30 Prill 2022, profili Band dhe për datën 30 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 30 Prill 2022; profili Band, Tender numer 93/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 29/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 30 Prill 2022, profili Band dhe për datën 30 Prill 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 30 Prill 2022; profili Band, Tender numer 93/2022: Se nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 30/04/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 01 - 02 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 01 - 02 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 01-02 Maj 2022; profili Band, Tender […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 02/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 03 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 03 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   03 Maj 2022; profili Band, Tender numer 97/2022:   Se nuk mund të ketë oferta […]

Te nderuar,   Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.    Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.   Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.96/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm […]