Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Të Nderuar, Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren […]