Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Band

Të nderuar, Në datë 07/05/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhen  08-09 Maj 2022 , Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   08-09 Maj 2022; profili Orar Tender numer 105/2022: Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 09/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për datën 10 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:     9 Maj 2022; profili Orar, Tender numer 106/2022:   Nuk mund të ketë oferta për një […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar, Në datë 10/05/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhen  11 Maj 2022 , Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 11 Maj 2022; profili Orar Tender numer 107/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar, Në datë 11/05/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhen  12 Maj 2022 , Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 12 Maj 2022; profili Orar Tender numer 108/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar, Në datë 12/05/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhen  13 Maj 2022 , Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 13 Maj 2022; profili Orar Tender numer 109/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar, Në datë 13/05/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhen  14 Maj 2022 , Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 14 Maj 2022; profili Orar Tender numer 110/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 14/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 16 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 15-16 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 16 Maj 2022; profili Band, Tender numer 114/2022: Se […]

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Të Nderuar, Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.113/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm subjekt Danske Commodities Albania Sh.p.k ka paraqitur ofertë, dhe ne proceduren Profili Band me Nr.114/2022 kodi i […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 16/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 17 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 17 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   17 Maj 2022; profili Band, Tender numer 115/2022:   Se nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare    Në datë 16/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 17 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 17 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 17/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 18 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 18 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 18 Maj 2022; profili Band, Tender numer 117/2022: Se […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 18/05/2022, do të zhvillohen dy procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 19 Maj 2022, profili Band dhe për periudhën 19 Maj 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 19 Maj 2022; profili Band, Tender numer 119/2022: Se […]