Skip to content

Programi 10 vjeçar i Zhvillimit të Rrjetit të Transmetimit 2015-2025

Programi 10 vjeçar i Zhvillimit të Rrjetit të Transmetimit 2015-2025

Projekte të përfunduara

1.NDERTIMI I LINJËS SË INTERKONEKSIONIT 400 KV TIRANA 2 – KOSOVA B

Financimi i projektit bëhet nga Qeveria Gjermane nëpërmjet Bankës KfW .
Linja 400 kV do të ketë një gjatësi prej 242 km (162.5 km linjë e re dhe 80.5 km plotësim i qarkut të dytë në pjesën e parë të linjës së përfunduar Tiranë ë Podgoricë), 155.5 km në territorin e Shqiperisë.Projekti ka hyrë në fazën e impementimit dhe pritet të jetë në operim të plotë brenda vitit 2016.

2. NDERTIMI I QENDRES SE RE KOMBETARE DISPECER

Sistemi i ri i kontrollit SCADA/EMS i qendres kombetare Dispecera eshte nje nga projektet me te rendesishme te operatorit te sistemit te transmetimit.
Njesia qendrore e sistemit te ri SCADA/EMS dhe facilitetet per shfrytezimin e tij, jane perqendruar provizorisht ne sallen e kontrollit te N/st 400 kV Tirana2.
Ky projekt eshte teper kompleks dhe perfshin:

Sistemi SCADA/EMS mundeson kontrollin dhe monitorimin ne kohe reale nga qendra kombetare dispecer te sistemit elektroenergjetik, operimin e tij ne menyre optimale nga pikpamja teknike dhe ekonomike duke rritur besueshmerine e funksionimit dhe cilesine e sherbimit te energjise elektrike.

Ai optimizon shfrytezimin e perbashket te rezerves ujore te kaskades se Drinit, burimeve te tjera te prodhmit te energjise elektrikie dhe shkembimet me fqinjet. Sistemi SCADA/EMS eshte nje mjet i domosdoshem per operimin ne tregun rajonal te energjise elektrike, per te cilin qeveria Shqiptare ka marre angazhimiet perkatese prane institucioneve te BE.

Sistemi mundeson marrjen dhe dergimin e te dhenave ne kohe reale me sistemet fqinje me te cilat OST ka lidhje interkoneksioni. Venia ne operim e ketij projekti eshte kusht i domosdoshem per operimin e sistemit tone elektroenergjeitk ne paralel sinkron me rrjetin europjan te transmetimit ne perputhje me te gjitha kriteret teknike, dhe eshte kushti i fundit teknik per antaresimin e OST ne Rrjetin Europjan te Operatoreve te Sistemit te Transmetimit per energjine elektrike (ENTSO-E)

Projekti eshte ne fazen e kolaudimit, nderkohe ndertesen e re e qendres dispecer dhe OST ka mbetur e pa perfunduar per shkak te falimentimit te kontraktorit Falcione Itali.

Nga takimet e shumta me kontraktorin ABB Itali, lider i konsorciumit ABB&Falcione, eshte rene dakord qe godina te perfundoje nen pergjegjesine e ABB si shoqeri lider e ketij konsorciume. Koha e perfundimit te nderteses eshte parashikuar te jete fillimi i vitit 2015.

3. FUQIZIMI I RRJETIT TE TRANSMETIMIT 110 KV TE JUGUT TE SHQIPERISE

Projekti financohet nga nje kredi e qeverise gjermane, nepermjet bankes KfW dhe perfshin ndertimin e:

Projekti, eshte ne fazen e implementimit dhe pritet te jete ne operim te plote ne fund te vitit 2015. Sic shihet projekti ka nje shtrirje mjaft te gjere duke perfshir pjesen perendimore dhe ate lindore te jugut te Shqiperise. Ndertimi i linjes 110 kV Babice – Sarande, mbyll ne unaze nje pjese te rendesishme te rrjetit elektrik 110 kV, duke plotesuar kriterin e sigurise statike N-1. Kalimi i linjes ne zonen e bregut te Jonit krijon mundesine e ndertimit te N/st 110/20 kV ne kete zone, per te permirsuar infrastrukturen elektrike, si nje domosdoshmeri per zhvillimin e turizmit. Fuqizimi i N/st 400/110 kV Zemblak dhe zgjerimi i rrjetit 110 kV ne zonen juglindore, gjithashtu do te mbylle ne unaze nje pjese te rrjetit ekzistues 110 kV. Ne keto kushte krijohet mundesia e furnizimit te zones Jugore, nepermjet fluksit te fuqise qe futet nga N/st 400/110 kV i Zemblakut.

Per pasoje do te reduktohet fluksi i fuqise qe vjen nga linjat e largeta te rrjetit 220 kV, duke balancuar me mire dhe vet unazen 220 kV te Jugut, qe perben nje problem per sigurine e furnizimit te nje zone te gjere. Kalimi i linjes 110 kv ne luginen e Vjoses do te krijoje mundesine e lidhjes ne rrjetin transmetues te nje pjese te centraleve qe do te ndertohen ne rrjedhjen e ketij lumi.

Projekti ne teresi eshte i justifikur nga eleminimi i energjise se mosfurnizuar dhe nga perfitimi i madh qe sjell ne reduktimin e humbjeve te energjise elektrike.

Zhvillimi i rrjetit të transmetimit në përputhje me parashikimet afatgjata dhe me planet e zhvillimit të sektorit elektroenergjetik në tërësi është një nga funksionet themelore të OST-së dhe përbën një domosdoshmeri për kryerjen e funksioneve të saj. Gjatë viteve të fundit janë kryer një sërë studimesh të sistemit të transmetimit që kanë përcaktuar projektet kryesore të nevojshme për zhvillimin e tij. Disa nga këto projekte janë në fazë implementimi dhe të tjerë, për të cilët është siguruar financimi nga institucione financiare ndërkombëtare do të vihen në operim në një periudhe kohore të përcaktuar.

Planifikimi dhe Zhvillimi 2020-2023

Projekti për instalimin e Matjes në Konsumatorët TM dhe Qendra e Menaxhimit të informacionit.

Operatori i Sistemit te Transmetimit nepermjet financimit te vet dhe te International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) po zbaton projektin i zhvilluar nen komponentit 3 te programit “Rimekembja e Energjise” “Supply and Installation of Transmission Meter / data Center”.
Ne kete projekt perfshihet instalimi i matesave te rinj te quajtur “Smart Meter” ne konsumatoret e Tensionit 35 kV, 20 kV, 10 kV dhe 6 kV, fiderat e shperndarjes se energjise elektrike ne tension 35 kV, 20 kV, 10 kV dhe 6 kV, prodhuesit e pavarur te energjise elektrike te lidhur ne tension 35 kV, 20 kV, 10 kV dhe 6 kV si dhe ngritjen e qendres se Menaxhimit te te dhenave prane OST sh.a..

Realizimi i ketij projekti do te krijoje kushtet e nevojeshme per te realizuar daljen e ketyre konsumatoreve ne tregun e lire te energjise elektrike. Ne kete projekt jane parashikuar te instalohet sistemi i ri i matjes per 1167 fidera, 1067 konsumatore si dhe 94 IPP. Qendra e te dhenave do te kete mundesine e perpunimit te 50 000 pika matje me mundesi shtese deri ne 70 000 pika. Sistemi i ri i matjes mundeson matjen e energjise ne kohe reale.

Projekti Eficenca e Energjisë

Projekti është financuar nga Qeveria Gjermane, nëpërmjet Bankës KfW.

Ky projekt do të bëjë të mundur rritjen e besueshmërisë së funksionimit të rrjetit 220 kV të rajonit të Durrësit dhe të Jugut të Shqipërisë duke plotësuar kriteret teknike të sigurisë dhe cilësisë. Gjithashtu ky projekt do të përmirësojnë kushtet aktuale të furnizimit me energji elektrike të qytetit të Tiranës, duke konsideruar që një pjesë e rëndësishme e rrjetit unazor 110 kV që furnizon me energji elektrike nënstacionet e sistemit të shpërndarjes në zonën e Tiranës.

Ndërtimi i linjës së interkonjeksionit 400 kV Elbasan2 (Shqipëri) – Bitola (Maqedoni) dhe Elbasan2 – Fier si dhe si dhe zgjerimi i nënstacioneve Elbasan2 dhe Fier
Financimi i këtij projekti, do të sigurohet nga Bashkëpunimi Gjermano-Shqiptar i Zhvillimit.

Ky projekt përforcon lidhjet interkonektive me rrjetin rajonal te energjise elektrike, duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në rajon, zhvillon rrjetin 400 kV në zonën Jugore të Shqipërise ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike, dhe si pjesë e infrastrukturës së Korridorit të Tetë Evropian krijon mundësi të mira për lidhje nëpërmjet kabllit nënujor me Italinë.