Skip to content

Strategjia Mjedisore

Strategjia Mjedisore

Në përfundim të procesit të certifikimit në fushën e menaxhimit mjedisor, Operatori i Sistemit të Transmetimit është pajisur me Certifikatë me nr AQC/ A/ 35592018, datë 05.12.2018 për Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas standarteve ISO 14001:2015.
Pjesa thelbësore e Sistemit të Menaxhimit Mjedisor, është manuali i SMM, në përbërje të të cilit janë Politikat Mjedisore.

Operatori i Sistemit të Transmetimit, në përputhje me direktivat e Komunitetit Europian dhe Standartet Ndërkombëtare për mbrojtjen dhe sigurinë mjedisore, ka hartuar strategjinë orientuese për këtë qëllim :

Mbi bazën e kësaj Strategjie Mjedisore OST sh.a. ka zhvilluar databazën mjedisore me qëllim marrjen e masave për të minimizuar impaktin mjedisor në aktivitetin e saj. Informacion i Pergjithshem Mjedisor i perditesuar: