Skip to content

Rregulla dhe Kontrata

Rregulla dhe Kontrata

Kontratë për shit-blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit.

(Sqarim): Kjo kontratë është hartuar në formën e një kontrate tip të përgjithshme që do të nënshkruhet vetëm një herë në përfundim të shpalljes fitues të shitesit, në procedurën e parë të prokurimit të vitit kalendarik përkatës në të cilin merr pjesë dhe në vijim, për çdo procedurë, pjesëmarrësit fitues do të nënshkruajnë me OST sh.a., vetëm aneksin përkatës që është pjesë përbërëse e kësaj kontrate. Specifikisht aneksi që do të shkëmbehet dhe nënshkruhet nga palët përmban sasinë, çmimin dhe vlerën sipas rezultatit të procedurës përkatëse. Klikon i link-un me poshte per te shkarkuar kontraten: