Skip to content

Mirëmbajtja e Sistemit

Mirëmbajtja e Sistemit

Mirëmbajtja e linjave të transmetimit kryhet në përputhje me Rregulloren e Shfrytëzimit Teknik të Centraleve Elektrike, Nënstacioneve dhe Linjave Elektrike të Sistemit Energjitik. 

Drejtimi i centralizuar i sistemit energjitik kryhet nga Drejtoria e Shfrytëzimit të sistemit energjitik.

Detyra themelore e Drejtorisë së Shfrytëzimit të Sistemit Energjitik (DSHSE1) është drejtimi operativ dhe tekniko-ekonomik i sistemit energjitik, në mënyrë të tillë që të sigurohen: qëndrueshmëria e tij, puna e sigurtë e pa avari e agregadëve dhe pajisjeve, furnizimi i pa ndërprerë me energji sipas parametrave normale, përdorimi racional i rezervave ujore dhe lëndeve djegëse.

Për kontrollin, mirëmbajtjen dhe remontin e linjave elektrike ajrore të tensionit të lartë, ndërmarrjet e sistemit energjitik duhen të kenë brigada të posaçme të linjave.

Numri i tyre për çdo ndërmarrje dhe numri i specialistëve e puntoreve për çdo brigadë, duhet të caktohet në baze të sasisë të linjave të tensionit të lartë, gjatësisë së tyre dhe terrenit ku kalojnë.

Brigadat e linjave duhet të jenë të pajisura me automjete të posaçme, material rezervë, mjete, vegla pune të domosdoshme për kontrollin, mirëmbajtjen dhe remontin e linjave elektrike.

Personeli inxhinero-teknik i ngarkuar për shfrytëzimin e mirëmbajtjen e linjave elektrike duhet të mbajë dokumentacionin teknik të linjave të rajonit.

Për çdo linjë duhet të mbahet regjister i veçante ku të shenohen të gjitha karakteristikat e linjës (tensionit, seksionit, i përcjellësave dhe i trosit, numri i shtyllave ndërmjetëse e ankerore, gjatësia e linjës dhe kampata karakteristike, fuqia ose rryma nominale e lejuar, lloji i mbrojtjes të vendosur në linjë etj,) rezultatet e matjeve dhe kontrollet e bëra në linjë dhe kohën kur janë kryer, punimet e kryera gjatë avarive dhe remonteve të planifikuara si dhe ndryshimet që ndodhin në linjë dhe trasen e saj.

Për çdo kontroll dhe punime që bëhen në linjë, duhet të mbahet një akt i veçantë, i cili firmoset nga drejtuesi i grupit që kryen kontrollin ose punimet.

Aktet dorëzohen për të bëre shënime përkatëse në regjistrin e linjës dhe për hartimin e planit të punimeve në remontin e linjës. Gjithashtu duhet të evidentohen me imtësi të gjitha defektet e avaritë e ndodhura në linjë, duke regjistruar shkakun, veprimin e mbrojtjes rele, të automatikës, llojin e defektit, masat e marra etj.

DSHSE sot është DSHMT.

Për të gjitha të metat që kërcënojnë punën normale të linjave, kontrollorët e linjave njoftojnë menjëherë drejtuesit e tyre me qëllim që të merren masa të menjëhershme për mënjanimin e të metave deri në nxjerrjen në remont të linjave jashtë rradhe.

Në linjat elektrike të tensionit të lartë kryhen detyrimisht këto kontrolle.

  1. Kontrolle ditën pa hypje në shtylle, që kryhen:
  1. Kontrolle natën pa hypje në shtyllë, që duhet të kryhen një herë në 3 muaj;
  2. Kontrolle ditën me hypje në shtyllë nën tension, duhet të kryhet nga punonjësit më të kualifikuar (jo më pak se 2 vetë) të brigades së linjave 2 herë në vit.
  3. Kontrollet jashtë rradhe, që duhet të kryhen pas ditëve me stuhi e shkarkime atmosferike, gjatë kohës me brymë, akull, shkrirje intesive të akullit e dëborës, vështrime të përrenjëve e lumenjëve në afërsi të linjave, në raste të rënies së zjarrit në afërsi të traseve të linjave si dhe për çdo çkycje të tyre nga mbrojtja rele për lidhje të shkurtër. Në këtë rast kontrolli duhet të filloje jo më vonë se 16 orë nga koha e çkycjes së linjës.

Afati dhe volumi i punimeve në remotet e mesëm dhe kapital të linjave të tensionit të lartë, percaktohen në varësi të rezultateve të kontrolleve, matjeve dhe provave paraprake.

Remonti i mesëm duhet të perfshijë këto punime: shtrëngimet e bulonave, ndërtimi i izolatorëve dhe i detajeve të dëmtuara, riparimin e përcjellsave e të trosve të dëmtuara, zhdukjen e lidhjeve të dobeta, drejtim e shtyllave, rivendosjen e shtyllave dhe pllakave paralajmëruse, riparimin e tokëzimeve të shtyllave dhe pastrimin e trases së linjës.

Remonti kapital, përvec punimeve që bëhen në remontin e mesëm duhet të perfshijë dhe riparimin e shtyllave, ndërrimin e plotë ose të pjesshem të perjellsave, tërheqjen e percjellsave, punime për ripërtëritjen e tokëzimit, etj.

Ndalohet të behet gjate remontit ndryshime i konstruksionit të shtyllave pa bëre llogaritje përkatëse.

Në linjat e transmetimit  lejohet të kryehen punime pa heqje tensioni vetem në rast së këto punime kryehen në përputhje me kërkesat e Rregullores së sigurimit teknik. 

Drejtoria pergjegjese per mirembajtjen dhe shfrytezimi e linjave te tensionit te larte prane OST sh.a. eshte Drejtoria e Shfrytezimit, Mirembajtjes dhe Transmetimit.

Për mirëmbajtjen e sistemit, nën varesi të kësaj drejtorie janë 6 njësitë operative të OST sh.a  të ndara sipas rajoneve perkatese:

Njësia Operative Shkoder

Njësia Operative Burrel

Njësia Operative Tirane

Njësia Operative Fier

Njësia Operative Elbasan

Njesia Operative Korçë

Gjithashtu pranë OST sh.a. operon edhe njesia më e specializuar e mirëmbajtjes,  Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit (NjMT).

Për të garantuar një punë të sigurt të Sistemit Elektroenergjitik, një kujdes i veçantë i kushtohet mirëmbajtjes së rrjetit të transmetimit duke kryer me rigorozitet dhe cilësi të gjithë remontet e planifikuara, duke eleminuar në një kohë sa më shkurtër avaritë dhe defektet që ndodhin në sistemin e transmetimit:

Plani vjetor i remonteve kryhet në përputhje me:

Kapaciteti teknik i shkëmbimit me vendet fqinje është i mjaftueshëm për të realizuar shkëmbimet e nevojshme dhe tranzitimet e kërkuara në çdo kohë megjithatë në periudha të caktuara, ka konxhestion të kapaciteteve transmetuese në interkonjeksion.

MIRËMBAJTJA E LINJAVE

Linjat kontrollohen nga brigadat e linjave të inkuadruara në njësitë operative sipas zonave përkatëse në përputhje të plotë me rregulloren e shfrytëzimit dhe rregulloren e sigurimit teknik.

Plani i remonteve për nxjerrjen e linjave në remont merr për bazë numrin e defekteve, llojin e defekteve, duke bashkëpunuar kryesisht me sektorin e nënstacioneve për nxjerrjen trakteve në remont, e sektorëve të tjerë të OST sh.a. dhe kushtëzimi me daljet në remont të linjave të interkoneksionit.

Po kështu edhe për nxjerrjen në remont të disa linjave 110 kV, merret për bazë ndikimi i tyre në operimin e Heceve lokale/private që janë lidhur me sistemin nëpërmjet këtyre linjave.

Plani i remonteve gjithashtu merr për bazë eleminimin e të gjitha të metave me cilësi në linjat e transmetimit duke zbatuar me përpikmëri rregulloren e shfrytëzimit.

Sektori i linjave bën kontrolle periodike në terren në realizimin e remonteve të rëndësishme në linjat 400kV, 220 kV dhe 110kV, i udhëzon dhe ju kërkon drejtuesve të punimeve të sigurojnë zbatimin e masave organizative e teknike për të krijuar kushtet e punës pa rrezik.

Planifikimi i remonteve në linjat e transmetimit sipas njësive operative, viti 2021 :

Njësia Operative Shkoder

Planifikimi i remonteve ne linjat 400kV – remont i mesem 12; remont profilaktik 2.

Planifikimi i remonteve ne linjat 220kV – remont i mesem 12; remont profilaktik 12.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 17; remont profilaktik 12.

Njësia Operative Burrel

Planifikimi i remonteve ne linjat 400kV – remont i mesem 2; remont profilaktik 1.

Planifikimi i remonteve ne linjat 220kV – remont i mesem 10; remont profilaktik 10.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 17; remont profilaktik 11.

Njësia Operative Tirane

Planifikimi i remonteve ne linjat 400kV – remont i mesem 3; remont profilaktik 2.

Planifikimi i remonteve ne linjat 220kV – remont i mesem 14; remont profilaktik 14.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 22; remont profilaktik 22.

Njësia Operative Elbasan

Planifikimi i remonteve ne linjat 400kV – remont i mesem 2; remont profilaktik 1.

Planifikimi i remonteve ne linjat 220kV – remont i mesem 8; remont profilaktik 8.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 16; remont profilaktik 16.

Njësia Operative Fier

Planifikimi i remonteve ne linjat 220kV – remont i mesem 4; remont profilaktik 4.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 29; remont profilaktik 28.

Njesia Operative Korce

Planifikimi i remonteve ne linjat 400kV – remont i mesem 2.

Planifikimi i remonteve ne linjat 110kV – remont i mesem 7; remont profilaktik 5.

Realizimi i planit grafik të remonteve të linjave  në 6 – mujorin e parë të 2021

Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  SHKODER  VITI 2021

 

   

Linjat 400kV

Planifikimi Realizimi
1 L.400 kV     Tirana2 – Podgorica2 05-07.04 Prill 05-06,04
2 L.400 kV     Koman – Tirana2 08-09.04,  26-27,04 Prill 22-23.06
3 L.400 kV     Koman – KosovaB 01-02.04, 30.08 U vu ne pune (12.05.2021)
 

Linjat 220kV

Planifikimi Realizimi
1 L.220-1         V.Dejes – Koman 07-08.06,  01.09 07-08.06
2 L.220-2         V.Dejes – Tirana1 20-22.04,  20-21,09 05.05
3 L.220-3         V.Dejes – Tirana1 20-22.04, 20-21.09 06.05
4 L.220-4/1     V.Dejes – Koplik 15-16.04, 17.0 15-16,04
5 L.220-4/2     Koplik – Podgorica1 30-31,03 29,03
6 L.220-9/1a   Fierze – Hec Peshqesh 01-03.06, 29-30,09 26.02(fiksim trosi), 16,17,18.06
7 L.220-10/1a   Fierze – Hec Fang 11-13.04, 04-05.10 02-06.06,
8 L.220-11        Fierze – Koman 28-30.04, 02-03.09
9 L.220-12        Fierze – Prizren 05-07.04, 07-08.09 24-25.05
10 L.220-13/1    Koman – Tirana2 09-11.06, 11-12.10 09.06
11 L.220-14/1    Koman – Kolacem 14-15.06, 13.10 09.06, 14-15.09
12 L.220-14/2    Kolacem – Tirana2 16-18.06, 14-15,10 09.06
 

 

 

Linjat 110kV

 

 

 

Planifikimi

 

 

 

Realizimi

1 L.110-7         Lezhe – Laç 2
2 L.110-8/6     Bushat2-Bushat1-Lezhe 16.06
3 L.110-8/1     V.Dejes – Ashta1 25.06
4 L.110-8/2     Ashta1 – Bushat2 24 Qershor 24.06
5 L.110-8/3     Bushat2 – Ashta2 24 Qershor 24.06
6 L.110-8/4     Ashta2 – Shkodra2 25 Qershor 25.06
7 L.110 kablore   Shkoder2 – Shkoder1 14 Maj 14.05
8 L.110-19     V.Dejes – Renc -Shkoder1 07 Maj 07.05
9 L.110-24/1    F.Arrez – Hec Lumzi 29 Qershor 29.06
10 L.110-24/2    Hec Lumzi – Reps 29 Qershor 29.06
11  

L.110-27/1    Fush Arez – Hec Dardhe

13-14.07
12  

L.110-27/2    Hec Dardhe – Hec Astri

15-16.07
13 L.110-27/3    Hec Astri – Hec Fierze
14  

L.110-28/1a      F.Arrez – Lajthize

06-09.10
15 L.110-28/1     Lajthize – Kalimash 04.06 04.06
16  

L.110-29       Kalimash – Kukes

06-10.10
17  

L.110-29/1    Kalimash – Tunel

18 L.110-33     Fierze – Gropaj – B.Curri 23 Shkurt, 17.Maj 23.02,17.05
19 L.110-61      Hec Lapaj – Peshkopi
  

 

Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  BURREL  VITI 2021

  Linjat 400kV Planifikimi Realizimi
1 L.400 kV      Tirana2 – Podgorica2 05-17.04 05-06,04
2 L.400 kV      Tirana2 – Koman 08-09.04, 26-27.08 22-23.06
Linjat 220kV Planifikimi Realizimi
1 L.220-2           V.Dejes – Tirana1 20-22.04, 20-21.09 05.05
2 L.220-3           V.Dejes – Tirana1 20-22.04, 20-21.09 06.05
3 L.220-9/1a   Fierze – Hec Peshqesh 11-13.06, 29-30,09 16,17,18.06
4 L.220-9/1b   Hec Peshqesh – Burrel 04.06, 01.10 21.06
5 L.220-9/2        Burrel – Elbasan1 23-26.03, 24-25,08 31.05, 01.06
6 L.220-10/1a    Fierze – Hec Fang 11-13.05, 04-05.10 02-06.06
7 L.220-10/1b    Hec Fang – Titan 20-21.04, 22.09 21.05
8 L.220-10/2      Titan – Tirana1 17-18., 20.10 17-18.05
9 L.220-13/1      Koman – Tirana2 09-11.06, 11-12.10 09.06
10 L.220-14/2     Kolacem – Tirana2 16-18.06, 14-15.10 09.06, 14-15.06
 

Linjat 110kV

Planifikimi Realizimi
1 L.110-1   Ulez-Shkopet-Rubik-Laç2 22,29,01(re,avari), 22.06
2 L.110-2          Ulez – Shkopet – Laç1 23.06
3 L.110-2/2       Laç1 – Kashar 18-19 Shkurt 18-19/02,
4  

L.110-3          Ulez-Shutri-Kurbnesh

16-18.08 05,02(re,avari)
5 L.110-23        Rubik – Reps 08 Janar 08/01(re,avari),25.05
6 L.110-20/1     Ulez – Burrel 10.06
7  

L.110-20/2a   Burrel – Hec Cerrunje

26.Korrik 12,02(re,avari)
8  

L.110-20/2b Hec Cerrunje – Bulqize

27.Korrik
9 L.110-25a      Bulqize – Hec Gjorice 28.Korrik
10  

L.110-25b      Hec Gjorice – Vojnik

29.Korrik
11  

L.110-26         Vojnik – Peshkopi

30.Korrik
12 L.110-61        Peshkopi – Hec Lapaj 21-22.10
13 L.110-7          Laç2 – Lezhe 16 Qershor 16.06
14 L.110-13/1      Laç1-Mam-F.Kruje 11 Mars 11.03,
L.110-13/2      Laç2-Laç1
15 L.110-36        Laç2 – F.Kuqe 08 Mars 08.03,
 

 

Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  TIRANE  VITI 2021

   

Linjat 400kV

Planifikimi Realizimi
1 L.400 kV    Tirana2 – Podgorica2 05-07.04, 05-06,04
2 L.400 kV     Tirana2 – Koman 08-09.04, 26-27.08 22-23.06
3 L.400 kV     Tirana2 – Elbasan2 12-13.04, 09-10.09 12-13,04
 

Linjat 220kV

Planifikimi Realizimi
1 L.220-2        Tirana1 – V.Dejes 20-22.04, 20-21.09 05.05
2 L.220-3        Tirana1 – V.Dejes 20-22.04. 20-21.09 06.05
3 L.220-      Tirana1 – Elbasan1 04-05.03, 21.10 04-05.03,
4 L.220-6         Tirana1 – Elbasan1 08-09.03, 22.10 08-09.03,
5 L.220-9/2      Burrel – Elbasan1 23-36.03, 24-25.08 31.05.01.06
6 L.220-10/2    Tirana1 – Titan 17-18.05, 20.10 17-18.05
7 L.220-13/1    Tirana2 – Koman 09-11.06, 11-12.10 11/03, 16-17/03. 09.06
8 L.220-14/2    Tirana2 – Kolacem 16-18.06, 14-15.10 09.06
9 L.220-13/2    Tirana2 – Sharre 11-12.03, 06.10 11.03,
10 L.220-13/3    Sharre – Elbasan2 16-17.03, 23-24.09 16-17.03,
11 L.220-14/3    Tirana2 – Elbasan2 18-19.03, 27-28.09 18-19.03,
12 L.220-15/1    Tirana1 – Tirana2 14.05, 07-08.10 30.03(realizuar rem ne stakim)
13 L.220-15/2    Tirana2 – Rrashbull 24-25.05, 25-26.10 24-25.05
14 L.220-15/3    Rrashbull – Fier 26-28.05, 27-28.10 04.05(re.avari), 10.05,
 

Linjat 110kV

Planifikimi Realizimi
1 L.110-2/2        Kashar – Lac1 18-19 Shkurt 18-19.02
2 L.110-2/2-1     Tirana1 – Kashar 01 Prill 01.04
3 L.110-2/3-1     Tirana1 – Kashar 02 Prill 02.04
4 L.110-45         Tirana2 – Kashar 10 Maj 10.05
5 L.110-46         Tirana2 – Selite 11 Maj 11.05
6 L.110-47         Tirana2 – Selite 14 Maj 14.05(tir 2-komb)
7 L.110-4/1        Selite – Traktora 23-24 Shkurt 23-24.02,
8 L.110-4/2a      Traktora – Farke 23-24 Shkurt 23-24.02,
9 L.110-4/2b      Farke – Ibe 14-18.06
10 L.110-4/3        Ibe – Elbasan1 03 Mars 03.03
11 L.110-6/1        Sharre – Selite 31 Mars 31.03
12 L.110-6/2        Sharre – Rrashbull 06 Shkurt 06.02
13 L.110-SH-1    Rrashbull – Shkozet 08 Prill 08,04
14 L.110-SH-2    Rrashbull – Shkozet 09 Prill 09,04
15 L.110-61/2     Rrashbull – Kavaje 29 Maj 29.05, 16.06
16 L.110-21/2     Kavaje – Lushnje 21 Mars,14-15 Prill 21.03, 14-15,04
17 L.110-22/1     Tirana1 – F.Kruje 14 Maj 14.05
18 L.110-22/2     Tirana1 – Traktora 20 Maj 21.05
19 L.110-44        Fushe Kruje – Kruje 05 Mars 05.03
20 L.110 kV       Rrashbull – Sukth 17 Qershor 17.06
21 L.110 kV     Rrashbull – P.Romano 21 Maj 21.05
 

 

Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  ELBASAN  VITI 2021

   

Linjat 400kV

Planifikimi Realizimi
1 L.400-1/1     Elbasan2 – Zemblak 11-19.10
2 L.400 kV      Elbasan2 – Tirana2 12-13.04, 09-10.09 12-13,04
 

Linjat 220kV

Planifikimi Realizimi
1 L.220-5         Elbasan1 – Tirana1 04-05.03, 21.10 04-05.03,
2 L.220-6         Elbasan1 – Tirana1 08-09.03, 22.10 08-09.03,
3 L.220-7         Elbasan1 – Fier 23,26-27.04, 18-19.10 11-12.05,  21.05(eleminim pika dobeta)
4 L.220-8/1      Elbasan1 – Elbasan2 23.02, 19.08 23.02,
5 L.220-8/2      Elbasan1 – Elbasan2 24.02, 20.08 24.02
6 L.220-9/2      Elbasan1 – Burrel 23-26.03, 24.25.08 31.05, 01.06
7 L.220-13/3    Elbasan2 – Sharre 16-17.03, 23-24,10 16-17.03,
8 L.220-14/3    Elbasan2 -Tirana2 18-19.03, 27-28.10 18-19.03,
 

Linjat 110kV

Planifikimi Realizimi
1 L.110-4/3        Elbasan1 – Ibe 03 Mars 03.03
2 L.110-4/4        Elbasan1 – GSA 08 Maj 18.05
3 L.110-4/5        GSA – Cerrik 07 Maj 07.05
4 L.110-14/1      Elbasan1 – AES 15 Prill 15,04, 04.05
5 L.110-14/2      AES – Cerrik 16Prill 16,04, 04.05
6 L.110-5/1        Cerrik – Kajan 17 M 17.03
7 L.110-16/1      Elbasan1 – Kusarth 21 Prill 21,04
8 L.110-16/1a     Kusarth – Fiber 22 Prill 22,04
9 L.110-16/2a     Fiber – Rapun3,4 29-30.03, 26-27.08 Mars 30.03
10 L.110-16/2b   Rapun3,4 Librazhd 31.03, 23.09 Mars 31.03
11 L.110-16/3      Librazhd – Prrenjas 01.04, 30-31.09 Mars 29.03, 10.05
12 L.110-34/1      Elbasan1 – Metal.2 19 Shkurt 19.02
13 L.110-34/2      Elbasan1 – Metal.2 07 Shkurt 07.02,
14 L.110-35/1      Elbasan1 – Metal.3 04 Maj 04.05
15 L.110-35/2,2a Elb1-Met.3-Fiber 02 Qershor 02-03.06
16 L.110-42          Cerrik – Belsh 14 Maj 14.05
 
 

Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  FIER VITI 2021

 

Linjat 220kV

Planifikimi Realizimi
1 L.220-7          Fier – Elbasan1 30,26-27.04, 18-19.10 11-12.07, 21.05(eleminim pika dobeta)
2 L.220-15/3     Fier – Rrashbull 26-28.04, 27-28.10 04.05(re.avari), 10.05,
3 L.220-16        Fier – Babice 19.04, 01.10 19.05
4 L.220-18        Babice – Tec Vlore 18.04, 03.10 18.05
 

Linjat 110kV

Planifikimi Realizimi
1 L.110-9        Fier-Jagodine-Kucove 31 Mars 31.03
2 L.110-10/1a    Fier -Jagodine 01 Prill  29.03, 01.04
L.110-10/1b    Jagodine-Ballsh 17 Mars 17/03, 31.05
3 L.110-15         Fier – Vlora1 08-09 Mars 08-09.03
4 L.110-21/3      Fier – Lushnje 29 Janar 29.01, 05.05, 25.05(eleminim avari)
5 L.110-21/2      Lushnje – Kavaje 19 Mars 19.03
6 L.110-40          Fier – Selenice 12 Mars 12/0.3, 25.05(pjeserisht), 28.05
7 L.110-37          Ballsh – Drenove 20 Maj 20.05, 07.05
8 L.110-38          Drenove – Selenice 07 Qershor 07.05
9 L.110-39          Babice – Selenice 03.03, 18-19.03(anomali ne linje)
10 L.110-39/1       Babice – Vlora1 16-17 Mars 16-17/03
11 L.110-53          Babice – Vlora2
12 L.110-54/1       Babice – Orikum 06 Maj 06.05,20.05
13 L.110-54/2       Orikum – Himare 27 Maji 27.05
14 L.110-54/3       Himare – Saranda2 30 Mars 30.03, 28.05
15 L.110-10/2       Ballsh – Memaliaj 26 Maji 26.05
16 L.110-11/1     Memaliaj – Tepelene 12 Mars 12/03
17 L.110-11/2      Tepelene – Gjirok.2 11 Mars 11.03
18 L.110-12/1      Gjirok.2 – Gjirok.1
19 L.110-12/2      Gjirok.1 – Bistrice 01-02 Mars 01-02.03
20 L.110 kV        Bistrice – Saranda2
21 L.154 kV        Bistrice – Myrtos 20-21.04, 29.10 20.05
22 L.110-30         Memaliaj – Kelcyre 02 Qershor 02.06, 09.06
23 L.110-31         Kelcyre – Permet 09 Qershor 09.06
24 L.110-55/2      Permet – Langarice
25 L.110-5/2        Kucove – Kajan 04-05 Mars 04-05.03, 06, 05, 14.05
26 L.110-41      Kuçove-Berat-Uznove
27 L.110-56         Uznove – Corovode
Realizimi i remonteve ne Njesine Operative  KORCE VITI 2021

 

Linjat 400kV Planifikimi Realizimi
1  

L.400-1/1     Zemblak – Elbasan2

11-19.10
2  

L.400-1/2     Zemblak – Kardia

03-04.04 04.05
Linjat 110kV Planifikimi Realizimi
1 L.110-17/1     Prrenjas – G.Kuq 05-07.04, 07-08.09 08-09.06
2 L.110-17/2     G. Kuq – Pogradec 11.Maj 11.05
3 L.110-18        Korce – Pogradec 04-07 Prill 07-09,04
4 L.110-32/55 Korce-Erseke-Langarice 19-20.08 16.05
5 L.110-46/1     Korçe – Zemblak 12 Prill 12,04, 11.05
6 L.110-46/2     Korçe – Zemblak