Plani Vjetor i Remonteve për vitin 2021:

LINJAT E TRANSMETIMIT TË INTERKONEKSIONIT
Nr. Nr. linjës Emërtimi i linjës Planifikimi Planifikimi
1 L400 Tirana2 – Podgorica2 05 – 07 prill —————-
2 L400 Koman – Kosova B 01 – 02 prill 30  gusht
3 L400 – 1/2 Zemblak – Kardia 03 – 04 maj —————-
4 L220 – 4/2 Koplik – Podgorica1 29 – 31 mars —————-
5 L220 – 12 Fierzë – Prizren 05 – 07 maj 07 – 08 shtator
LINJAT E TRANSMETIMIT QË NDIKOJNË NË RAJON
Nr. Nr. linjës Emërtimi i linjës Planifikimi Planifikimi
1 L400 Tirana2 – Koman 08 – 09 prill 26 – 27 gusht
2 L400 Tirana2 – Elbasan2 12 – 13 prill 09 – 10 shtator
3 L400 – 1/1 Elbasan2 – Zemblak —————- 11 – 19 shtator
4 L220 –1 Vau Dejës – Koman 07 – 08 qershor 01  shtator
5 L220 – 2 Vau Dejës – Tirana1 20 – 22 prill 20 – 21 shtator
6 L220 – 3 Vau Dejës – Tirana1 20 – 22 prill 20 – 21 shtator
7 L220 – 4/1 Vau Dejës – Koplik 15 – 16 prill 17  shtator
8 L220 – 9/1a Fierzë – Peshqesh 01 – 03 qershor 29 – 30 shtator
9 L220 – 9/1b Peshqesh – Burrel 04  qershor 01  tetor
10 L220 – 9/2 Elbasan1 – Burrel 23 – 26 mars 24 – 25 gusht
11 L220 – 10/1a Fierzë – HEC Fang 11 – 13 maj 04 – 05 tetor
12 L220 – 10/1b HEC Fang – Titan 20 – 21 maj 22 shtator
13 L220 – 11 Koman – Fierzë 28 – 30 prill 02 – 03 shtator
14 L220 – 15/1 Tirana1 – Tirana2 14  maj 07 – 08 tetor
LINJAT E TRANSMETIMIT TË BRENDSHME
Nr. Nr. linjës Emërtimi i linjës Planifikimi Planifikimi
1 L220 – 5 Tirana1 – Elbasan1 04 – 05 mars 21 tetor
2 L220 – 6 Tirana1 – Elbasan1 08 – 09 mars 22 tetor
3 L220 – 7 Elbasan1 – Fier 23,26 – 27 prill 18 – 19 tetor
4 L220 – 8/1 Elbasan1 – Elbasan2 23  shkurt 19  gusht
5 L220 – 8/2 Elbasan1 – Elbasan2 24  shkurt 20  gusht
6 L220 – 10/2 Titan – Tirana1 17 – 18 maj 20  tetor
7 L220 – 13/1 Koman – Tirana2 09 – 11 qershor 11 – 12 tetor
8 L220 – 14/1 Koman – Kolacem 14 – 15 qershor 13  tetor
9 L220 – 14/2 Kolacem – Tirana2 16 – 18 qershor 14 – 15 tetor
10 L220 – 13/2 Tirana2 – Sharrë 11 – 12 mars 06  tetor
11 L220 – 13/3 Sharrë – Elbasan2 16 – 17 mars 23 – 24 shtator
12 L220 – 14/3 Tirana2 – Elbasan2 18 – 19 mars 27 – 28 shtator
13 L220 – 15/2 Tirana2 – Rrashbull 24 – 25 maj 25 – 26 tetor
14 L220 – 15/3 Rrashbull – Fier 26 – 28 maj 27 – 28 tetor
15 L220 – 16 Fier – Babicë 19  maj 01  shtator
16 L220 – 18 Babicë – TEC i Ri Vlorë 18  maj 03  shtator
LINJAT E TRANSMETIMIT QË NDIKOJNË NË HECE-t PRIVATE
Nr. Nr. linjës Emërtimi i linjës Planifikimi Planifikimi
1 L110 – 27/1 Fierzë – HEC Dardhë —————- 13 – 14 korrik
2 L110 – 27/2 Fushë Arrëz – HEC Dardhë —————- 15 – 16 korrik
3 L110–28,29,29/1 F.Arrëz–Kalim.–Kukës–Tunel —————- 06 – 09 korrik
4 L110 – 3 Ulëz – Kurbnesh – Shutri —————- 16 – 18 gusht
5 L110 – 20/2a Burrel – HEC Cërrujë —————- 26 korrik
6 L110 – 20/2b HEC Cërrujë – Bulqizë —————- 27 korrik
7 L110 – 25a Bulqizë – HEC Gjoricë —————- 28 korrik
8 L110 – 25b HEC Gjoricë – Vojnik —————- 29 korrik
9 L110 – 26 Vojnik – Peshkopi —————- 30 korrik
10 L110 – 61 Peshkopi – HEC Lapaj —————- 21 – 22 korrik
11 L110 – 16/2a Fibër – Rapun3,4 29 – 30 mars 26 – 27 gusht
12 L110 – 16/2b Rapun3,4 – Librazhd 31 mars 23 gusht
13 L110 – 16/3 Librazhd – Prrenjas 01 prill 30 – 31 gusht
14 L110 – 17/1 Prrenjas – Guri Kuq 05 – 07 maj 07 – 08 shtator
15 L110 – 32,55 Përmet – Ersekë – Korçë —————- 19 – 20 korrik