Skip to content

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Rezultati Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

May 28

Te nderuar,
 
 
Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot Profili Orar dhe BAND nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.
 
Nga pjesëmarrja e subjekteve 
ne procedurat Profili Orar dhe BAND me Nr.141/2022 dhe Nr.142/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti Danske Commodities Albania Sh.p.k dhe subjekti GEN-I Tirana SH.p.k.
Duke qënë se nr. i pjesemarresve është më pak se tre, bazuar në Vendimin e ERE nr.103 si më sipër procesi i tenderit nuk është i vlefshëm.
 
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
  
 
Dear all,
 
The two procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network No. 141/2022  and 142/2022 Services code NL Hourly Profile and Profile Band,  are not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016.
 
In these procedures participated only  two market participant,  Danske Commodities Albania Sh.p.k. and GEN-I Tirana SH.p.k.. based on ERE Decision no.103 as above the tender processes are not valid.
 
 
  
For any further questions, please contact us again.
Thank you!             

Details

Date:
May 28
Event Category: