Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

April 2, 2022

Të nderuar,

Në datë 04/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  05 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

05 Prill 2022; Tender numer 54/2022:

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

Oraret e zhvillimit janë si më poshtë:

– Data dhe Orari i pranimit të ofertave 08:00.

–Data dhe Orari i mbylljes se pranimit te ofertave   11:00.

–Vlerësimi I tenderit nga platforma   11:05.

–Publikimi I rezultateve paraprake të tenderit   11:10

–Publikimi I rezultateve perfundimtare   11:30

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

Kerkesa per energji 05 Prill 2022 .

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 04/04/2022, OST sh.a, will held the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for date  05 April 2022, in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

   05 April 2022;Tender number 54/2022:

  1.    1. The bid must include the whole procurement period.
  2.    2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
  3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender at its sole discretion.

Schedule for the tender process are as below:


– Open Entering of Tender Bids 8 am).

– Close Entering of Tender Bids 11 am).

– Automatically evaluate tender 11:05 am).

– Automatically publish tender results 11:10 am).

– Publication of final results 11:30 am)

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

 

Kerkesa per energji 05 Prill 2022 .

Details

Date:
April 2, 2022
Event Category: