Skip to content

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

March 4, 2022

Në datë 04/03/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 07 – 13 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën      07 – 13 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

07 – 13 Mars 2022; profili Band, Tender numer 37/2022:

 1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 07 – 13 Mars 2022. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

07 – 13 Mars 2022; profili Orar, Tender numer 38/2022:

 1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.  Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 07-13 Mars 2022 – Orar.

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 07-13 Mars 2022 – Band..

 

Dear all,

On 04/03/2022, OST sh.a. will hold two procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 07 – 13 March 2022 Hourly  Profile and                  07 – 13 March 2022 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

07 – 13 March 2022 Profile Band,Tender number 37/2022:

 1. The bid must include the whole procurement period from 07 – 13 March 2022.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
 3. OST sh.a. Reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

07 – 13 March 2022 Hourly Profile,Tender number 38/2022:

 1. The bid must include the whole procurement period.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
 3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

 

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
March 4, 2022
Event Category: