Skip to content

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND

March 22, 2022

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND
Te Nderuar,
Në datë 22/03/2022, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Mars- 03 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.
 Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.
Theksojme se:
 27 Mars -03 Prill 2022; profili Band, Tender numer 49/2022:
 Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 28 Mars-03 Prill 2022. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet. 
  1. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  2. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.
 
Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.
Ju faleminderit!
 
Dear all,
On 22/03/2022, OST sh.a. will hold procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 28 March- 03 April 2022 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.
Please find attached the amount and the time period.
 
We inform you that:
28 March – 03 April 2022 Profile Band,Tender number 49/2022:
 The bid must include the whole procurement period from 28 March-03 April 2022.
  1. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
  2. OST sh.a. Reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.
 
For any further questions, please contact us again.
Thank you!               

Details

Date:
March 22, 2022
Event Category: