Skip to content

Njoftim Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

April 11, 2022

Persa me siper procedura do te perseritet në datë 11/04/2022, ku do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 12-17 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

12 – 17 Prill 2022; profili Band, Tender numer 62/2022:

Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 12 – 17 Prill 2022. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

  1. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  2. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

Oraret e zhvillimit janë si më poshtë:

– Data dhe Orari i pranimit të ofertave 08:00.

–Data dhe Orari i mbylljes se pranimit te ofertave   10:00.

–Vlerësimi I tenderit nga platforma   10:05.

–Publikimi I rezultateve paraprake të tenderit   10:10

–Publikimi I rezultateve perfundimtare   10:30

 

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

Rezultatet e prokurimit te energjise per periudhen 12-17 Prill 2022 – Profili Band.

 

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

Dear all,

 

The procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 12 – 17 April 2022 Profile Band  is not valid due to non-fulfillment of the number of bidders, conform article 15, of Decision no. 103, dated 23.06.2016.

In this procedure participated only the market participant, Ayen Energy Trading Sha. based on ERE Decision no.103 as above the tender process is not valid.

The above procedure will be repeated on 11/04/2022, OST sh.a. will hold procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 12 – 17 April 2022 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

12 – 17 April 2022 Profile Band,Tender number 62/2022:

The bid must include the whole procurement period from 12 – 17 April 2022.

  1. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
  2. OST sh.a. Reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

 

Schedule for the tender process are as below:


– Open Entering of Tender Bids 08:00 am).

– Close Entering of Tender Bids 10:00 am).

– Automatically evaluate tender 10:05 am).

– Automatically publish tender results 10:10 am).

– Publication of final results 10:30 am)

 

 

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Details

Date:
April 11, 2022
Event Category: