Skip to content

Investime me fondet e OST

Investime me fondet e OST

Në tre vitet e fundit në rrjetin e OST janë investuar gjithsej rreth 15.102 miliard leke (122 milion euro)

Fokusi i këtyre investimeve ka qene kryesisht rritja e sigurise dhe e cilësisë së furnizimit me energji elektrike nëpërmjet rehabilitimit të nënstacioneve kryesisht 110kV me pajisje te amortizuara në kohë dhe në operim kryesisht manual si dhe rikonstruksionin e linjave 110kV dhe 220kV duke synuar rritjen e kapacitetit transmetues të tyre që të jenë të afta të përballojnë jo vetëm ngarkesën aktuale pik por edhe të jenë te gatshme të presin burimet e  pritshme të rinovueshme të energjisë në të ardhmen e afërt.

Investimet janë shpërndare në të gjithë territorin e vendit por kryesisht në nënstacionet dhe linjat që kanë patur nevojë për ndërhyrje emergjente për kohën e gjatë të ndërtimit të operimit të tyre dhe në kushte të amortizimit të tyre.

Më konkretisht gjatë kësaj periudhe janë kryer:

1. Rikonstruksione të Nënstacioneve:

2. Investime të përfunduara: rikonstruksione dhe ndërtim linjash të reja:

Ndërkohë janë në fazë implementimi projektet e mëposhtme:

Projekti parashikon ndërtimin e linjës së re 110kV me dy qarqe Fibër-Librazhd rreth 23km të gjatë, me përcjellës ACSR 240/40 mm2 dhe ndërtimin e dy trakteve të linjave në nstacionet Librazhd dhe Fibër. Impakti pozitiv i ndërtimit të kësaj linje është në rritjen e kapacitetit transmetues të flukseve të energjisë nga Hecet e lidhura aktualisht dhe të BRE-E të pritshme në prespektivën e afërt, rritjen e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, përmirësimin e profilit të tensioneve brënda vlerave të lejuara.

Investime të tjera kontrata e të cilave është lidhur në vitet 2020 &2021 dhe në proces zbatimi janë:

  1. Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark Cerrik – Kajan – Kuçovë – Jagodinë dhe rehabilitimi i trakteve dalëse të linjave 110 kV të N/Stacioneve Cerrik dhe Kuçovë
  2. Spostimi i linjes ajrore 220 kV dopio qark Tirana 2 – Elbasan
  3. Rikonstruksioni i linjes 110 kV Librazhd-Prrenjas
  4. Ndërtimi i linjës 110 kV dopjo qark N. Stacioni Elbasan – N. Stacioni Fibër
  5. Ndërtimi i linjës së re 110 kV dopjo qark Elbasan – Cërrik
  6. Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese
  7. Ndertimi I linjes se re 110 kV, me nje qark Lushnje – Fier
  8. Ndërtimi i linjës së re me dy qarqe 110 kV Burrel – Bulqizë dhe rehabilitimi i Nënstacioneve 110 kV, Burrel dhe Bulqizë