Skip to content

Investime të planifikuara

Investime të planifikuara

Remonte të Planifikuara

NDERPRERJET E PLANIFIKUARA TE INTERKONEKTOREVE
Nst. 1 Nst. 2 OST-1 OST-2 kV Periudhae ndërprerjes 1 Periudha e ndërprerjes 2
Koplik Podgorica 1 OST CGES 220 3/30/2020 3/31/2020
Tirana 2 Podgorica 2 OST CGES 400 4/1/2020 4/3/2020
Zemblak Kardia OST IPTO 400 6/15/2020 6/29/2020
Fierza Prizren 2 OST KOSTT 220 5/6/2020 5/8/2020 9/8/2020 9/9/2020
Koman Kosovo B OST KOSTT 400 4/7/2020 4/8/2020 8/31/2020 8/31/202

Shënim: Aktualisht remontet e planifikuara janë ndërprerë për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore shkaktuar nga COVID-19.