Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 08- 31 Janar 2020.

  1. Në datë 31/12/2019, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 08- 31 Janar 2020 profili Peak (Flat), konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

08- 31 Janar 2020 – Profili Peak (Flat)

1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 08- 31 Janar 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

2. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin PEAK (Flat), sqarojmë se oferta duhet të përmbajë të njëjtën sasi për të gjithë periudhën e prokurimit si dhe të njëjtin çmim, pra një Bid duhet të përmbajë një sasi në MW të pandryshueshme si dhe një çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!