Skip to content

Njoftim per pezullim te procedures

Njoftojme se në mbështetje të Dokumentave te Procedurës Konkurruese të Përzgjedhjes së Pjesëmarrësve në Kapitalin e Operatorit të Tregut, Kapitulli II “Udhëzime për Pjesmarrësit në Procedurën Konkurruese të Përzgjedhjes së Pjesëmarrësve në Kapitalin e Operatorit të Tregut”, Seksioni 5, paragrafi “Të drejtat shtesë të Komisionit”, pika 5.11 /iv:; Komisioni i Posacëm në kushtet e masave strikte dhe kufizuese, pezullon pa afat procedurën e dorëzimit të dokumentave si dhe të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në Kapitalin e Operatorit të Tregut duke filluar nga data 8 Prill 2020, si masë proporcionale në mbrojtje të interesit më të lartë publik.

 

Njoftimi i pezullimit

Suspension notice