Skip to content

Njoftim per shfuqizim i mases se Pezullimit te Procedures Konkurruese te zgjedhjes se pjesmarresve ne kapitalin e Operatorit te Tregut