Skip to content

ZYRA LOKALE E GJENERIMIT TE KODEVE

Zyra qëndrore e gjenerimit të kodeve,CIO(Central Issuing Office) dhe zyra lokale e gjenerimit të kodeve LIO(Local Issuing Office) janë përgjegjëse për regjistrimin, gjenerimin dhe publikimin e kodeve EIC brënda tregut të energjisë.

  1. Nje zyrë lokale për gjenerimin e kodeve EIC është e autorizuar nga ENTSO-E për të gjeneruar dhe administruar kode EIC do organizate ose kompanie të njohur/të rregjistuar në tregun e energjisë e cila mund të marr  pjesë në tregun vendas por gjithashtu edhe në tregun e br ndshëm Europian të energjisë.Pra zyra LIO mund të lëshojë dy tipe kodesh EIC :
  • .Kombëtare
  • Ndërkombëtare.

  • Zyra LIO respekton një numër rregullash të mirëpërcaktuara në mënyrë që të sigurojë unicitetin e kodeve që gjeneron dhe menaxhimin e një liste me kode lokale që ajo lëshon. Zyra LIO ka të drejtën e gjenerimit dhe publikimit të gjithë tipeve te kodeve(X,T,Z,V,W,A). Të gjitha kodet EIC të lëshuara nga zyra LIO e Shqipërisë fillojn

me kodin 54.

  • Zyra q ndrore e gjenerimit të kodeve CIO gjeneron dhe administron kode EC për zyrat LIO ,Zonat dhe Operatorët e Sistemit.Ajo gjithashtu menaxhon regjistrin qëndror të kodeve EIC( e cila përmban të gjitha kodet e përdorura brënda tregut Europian të Energjisë për sa i përket kodeve të tipit X) dhe siguron që nuk ka kode të dyfishuara ose të përsëritura.

Të gjitha kodet që kanë të bëjnë me pikat e interkoneksionit gjenerohen nga zyra LIO e ENTSO-E. Zyra CIO drejtohet nga ENTSO-E. ENTSO-E dhe publikon të gjitha kodet aktive ndërkombëtare në websiten e tij.   Lista e kodeve EIC ndërkombëtare aktive.

Struktura e kodit EIC

Kodi EIC është një kod alfanumerik me gjatësi fikse, i cili është organizuar si në skemën e paraqitur. *Karakteret e lejueshme në një kod EIC janë: A-Z, 0-9, “-“.