Skip to content

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën për marrjen me qira të dy vend parkimeve për autobusët e OST sh.a. për një peirudhë 1-vjecare