Skip to content

Ndërtim i Nënstacionit 220/110/35 kV, Shumat dhe i traktit 220 kV, në Nënstacionin 220/110/10 kV, Komsi

Investim i OST në vlerën 7,083,993 Euro i cili ka përfunduar në muajin Prill të vitit 2022

Ky projekt bëri të mundur ndërtimin e trakteve të reja 110 kV dhe 220 kV në N/S-in e Shumatit dhe të traktit të ri 220 kV në N/S-in e Komsisë, si edhe vendosjen e autotransformatorit të fuqisë në nënstacionin e Shumatit.

Projekti do të ketë impakt pozitiv në  rritjen e sigurisë së rrjetit të transmetimit dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Nënstacioni i ri mund të shërbejë në të ardhmen si pikë lidhje me vende të tjera të rajonit (Maqedonia e Veriut). Zonat që preken direkt nga ky investim janë Mat, Dibër,Bulqizë.