Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Te Nderuar, Në datë 08/04/2022, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 09-17 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 09 - 17 Prill 2022; profili Band, Tender numer 60/2022: Se nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Te Nderuar,   Njoftojme se per arsye teknike Tenderi i skeduluar numer 60/2022, do anullohet. OST do të zhvilloj proceduren për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 10-17 Prill 2022 diten e neserme datë 09/04/2022. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 10 - 17 Prill 2022; profili […]

Njoftim Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

Të Nderuar, Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm një subjekt ka paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha. Duke qënë se nr. i pjesemarresve është […]

Njoftim Tenderi procedure per prokurimin e energjise elektrike

Persa me siper procedura do te perseritet në datë 11/04/2022, ku do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 12-17 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 12 - 17 Prill 2022; profili Band, Tender numer 62/2022: […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 12/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  13 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 13 Prill 2022; profili Orar Tender numer 63/2022: Nuk mund të ketë oferta për […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 12/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  13 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 13 Prill 2022; profili Orar Tender numer 63/2022: Nuk mund të ketë oferta për […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 13/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  14 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:     14 Prill 2022; profili Orar Tender numer 64/2022:   Nuk mund […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 13/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  14 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 14 Prill 2022; profili Orar Tender numer 64/2022:   Nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 14/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  15 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   15 Prill 2022; profili Orar Tender numer 65/2022:   Nuk mund të ketë […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 14/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  15 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   15 Prill 2022; profili Orar Tender numer 65/2022: Nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 14/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  15 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   15 Prill 2022; profili Orar Tender numer 65/2022: Nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit , Profili Orar

Të nderuar,   Në datë 15/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  16 Prill 2022, Profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   16 Prill 2022; profili Orar Tender numer 68/2022: Nuk mund të ketë oferta […]