Skip to content

Archives: Events

Njoftim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Të Nderuar, Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren […]