Skip to content

Archives: Events

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.186/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.188/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.190/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.192/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.196/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm nje subjekt […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

  Te nderuar,     Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot Profili BAND dhe Orar  nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016.   Nga pjesëmarrja e subjekteve ne procedurat Profili BAND me Nr 197  kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti ReNRGY Trading dhe subjekti GEN-I Tirana […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Procedurat e prokurimit të energjisë zhvilluar sot Profili BAND dhe Orar  nuk jane te vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne procedurat Profili BAND me Nr 200/2022  kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte kane paraqitur ofertë, subjekti ReNRGY Trading dhe subjekti GEN-I Tirana SH.p.k. Duke qënë se nr. […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.203/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.205/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.207/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Rezultatet e Procedures se Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Te nderuar, Lutem gjeni bashkelidhur rezultatet per proceden e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Band.  Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot profili Orar nuk eshte e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit te ERE, nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve ne proceduren Profili Orar me Nr.209/2022 kodi i sherbimit  NL u verejt se vetëm dy subjekte […]

Njoftim anullim Procedura Tenderi per Prokurimin e Energjise Elektrike

Pershendetje Te Nderuar,   Ne vijim te njoftimit te kryer me heret nga OST sh.a mbi zhvillimin e dy procedurave për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 03-04 Korrik 2022, profili Band dhe për periudhën 03-04 Korrik 2022, profili Orar , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Ju […]