Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND Te Nderuar, Në datë 22/03/2022, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Mars- 03 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.  Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar, Në datë 04/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  05 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 05 Prill 2022; Tender numer 54/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

06 Prill 2022; Tender numer 55/2022:   Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë  çmim të njëjtë për të gjithë periudhën […]

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Procedura e prokurimit të energjisë zhvilluar sot nuk është e vlefshme si pasojë e mosplotësimit të numrit të ofertuesve, konform nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016. Nga pjesëmarrja e subjekteve u verejt se vetëm dy subjekte kanë paraqitur ofertë, subjekti Ayen Energy Trading Sha dhe subjekti GEN-I Tirana SH.p.k. Duke qënë se nr. […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Në datë 06/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  07 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 07 Prill 2022; Tender numer 56/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar, Në datë 06/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  07 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   07 Prill 2022; Tender numer 56/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar, Në datë 06/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  07 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 07 Prill 2022; Tender numer 56/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar, Në datë 07/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  08 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 08 Prill 2022; Tender numer 57/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar,   Në datë 07/04/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për daten  08 Prill 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 08 Prill 2022; Tender numer 57/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Te Nderuar, Në datë 08/04/2022, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 09-17 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 09 - 17 Prill 2022; profili Band, Tender numer 60/2022: Se nuk mund të ketë oferta […]

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Te Nderuar,   Njoftojme se per arsye teknike Tenderi i skeduluar numer 60/2022, do anullohet. OST do të zhvilloj proceduren për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 10-17 Prill 2022 diten e neserme datë 09/04/2022. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 10 - 17 Prill 2022; profili […]